Nasi trenerzy:

 

Maciej Kostrzanowski 

Konsultant z 16 letnim doświadczeniem, auditor, wykładowca i praktyk z zakresu systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 i EMAS, GHG.

Od lat 90-tych  uczestniczy we wdrażaniu i konsultowaniu systemu zarządzania środowiskowego szczególnie w przemyśle hutniczym  i energetycznym. Był członkiem zespołu przygotowującego Hutę Częstochowa do uzyskania  certyfikatu na zgodność z ISO 14001 już w roku 1996r. Czynnie uczestniczy w pracach Komitetu Technicznego Nr 270 ds. Zarządzania Środowiskowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ma duże doświadczenie w auditowaniu firm i organizacji o różnym zakresie działalności.  Wykonuje audity wewnętrzne na zlecenia dla zakładów z całej Polski. Jest auditorem technicznym systemu zarządzania środowiskowego i EMAS, GHG i BHP Polskiego Centrum Akredytacji.

Jest wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Klub Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska.

Jest współautorem publikacji Verlag Dashoffer Seria norm ISO 9000. Nowoczesne zarządzanie firmą. Poradnik dla przedsiębiorstw w zakresie norm serii ISO 9001, ISO 14000 i PN-N-18000.

Prowadzi profesjonalne szkolenia z zakresu systemów zarządzania zarówno na zlecenie firm produkcyjnych, usługowych, jak i na rzecz wiodących jednostek certyfikujących.


 

Andrzej Kowalkow

Doświadczony konsultant, auditor, wykładowca i praktyk z zakresu systemu zarządzania BHP.

Od  16 lat uczestniczy we wdrażaniu i konsultowaniu systemów zarządzania BHP, szczególnie w przemyśle hutniczym i energetycznym. Był członkiem zespołu opracowującego normę zakładową systemów zarządzania BHP dla Huty Częstochowa, która była później podstawą do opracowywania normy PN-N-18001.

Jest członkiem Komitetu Technicznego nr 276 ds.  Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz Komitetu Technicznego Ośrodka Certyfikacji Kompetencji Personelu i Jednostek Edukacyjnych przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie. Posiada praktyczne doświadczenie w auditowaniu firm i organizacji o różnym zakresie działalności.  Jest czynnym auditorem jednostki certyfikującej Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o. Wykonuje audity wewnętrzne na zlecenia dla zakładów z całej Polski.

Prowadzi profesjonalne szkolenia z zakresu systemów zarządzania BHP na rzecz wiodących jednostek certyfikujących. 

Jest współautorem publikacji Verlag Dashoffer Seria norm ISO 9000. Nowoczesne zarządzanie firmą. Poradnik dla przedsiębiorstw w zakresie norm serii ISO 9001, ISO 14000 i PN-N-18000.


 

Dariusz Okraska

Doświadczony konsultant, auditor, wykładowca i praktyk z zakresu systemu zarządzania BHP i systemu zarządzania jakością.

Od  16 lat wdraża i konsultuje systemy zarządzania BHP oraz systemy zarządzania jakością, szczególnie w przemyśle hutniczym i energetycznym. Był członkiem zespołu opracowującego normę zakładową systemów zarządzania BHP dla Huty Częstochowa, która była później podstawą do opracowywania normy PN-N-18001. Uczestniczył w programie Komisji Europejskiej LEONARDO DA VINCI dot. projektu „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w aspekcie integracji polskiego i europejskiego hutnictwa” oraz  Strategicznego Programu Rządowego pt. „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy”.

Posiada praktyczne doświadczenie w auditowaniu firm i organizacji o różnym zakresie działalności.  Jest auditorem jednostki certyfikującej DAS Certification. Wykonuje także audity wewnętrzne na zlecenia dla firm i organizacji z całej Polski.

Prowadzi profesjonalne szkolenia z zakresu systemów zarządzania BHP i jakości na rzecz wiodących jednostek certyfikujących oraz na zlecenie firm produkcyjnych i usługowych.

Jest współautorem publikacji Verlag Dashoffer Seria norm ISO 9000. Nowoczesne zarządzanie firmą. Poradnik dla przedsiębiorstw w zakresie norm serii ISO 9001, ISO 14000 i PN-N-18000.


 

Jarosław Uhornicki

Nadinspektor pracy – koordynator zespołu samodzielnych stanowisk ds. nadzoru i kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w zakresie prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadków przy pracy. Od 2005 roku wykładowca Biura Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.J. w zakresie prawa pracy, zadań i obowiązków pracowników Służby BHP i SIP, wypadków przy pracy w tym wypadków ciężkich i śmiertelnych.


 

Wojciech Świątek

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od blisko 35 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony środowiska, pracując przez 15 lat w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, następnie przez 18 lat w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym, równocześnie i obecnie prowadząc działalność doradczą.
Biegły w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, 2003-2013 doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA), 2008-2012 weryfikator indywidualny EMAS.
Autor lub współautor wielu opracowań z zakresu ochrony środowiska (przeglądy środowiskowe, raporty oddziaływania na środowisko, programy gospodarki odpadami, wnioski o udzielenie pozwoleń zintegrowanych), a także publikacji (w tym „Poradnika gospodarki odpadami”). Wykładowca, specjalizujący się w zakresie gospodarki odpadami.


 

Pelagia Piega

Wykładowca i doradca w zakresie Prawa Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz Wyższej Szkole "HUMANITAS" w Sosnowcu. Ławnik Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w Sosnowcu. Do 2005 r. inspektor pracy - główny specjalista Państwowej Inspekcji Pracy -Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.


 

Maciej Ujma

Nadinspektor pracy w OIP Katowice oddział w Częstochowie. Członek sekcji specjalistycznej Państwowej Inspekcji Pracy „energetyka” oraz sekcji „nadzór rynku”. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Absolwent  Politechniki Częstochowskiej Wydział Elektryczny, Specjalność przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej.


 

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.