Praktyczne zastosowania prawa pracy w roku 2020 w świetle zmian Kodeksu pracy, Ustawy o związkach zawodowych, RODO i innych ustaw oraz aktów wykonawczych


OPIS SZKOLENIA

BHP 31 - Praktyczne zastosowania prawa pracy w roku 2020 w świetle zmian Kodeksu pracy, Ustawy o związkach zawodowych, RODO i innych ustaw oraz aktów wykonawczych

CEL SZKOLENIA

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu:

 • Kodeksu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w maju 2019 r.
 • zmian w Kodeksie postępowania cywilnego odnoszących się do uprawnień pracownika
 • zasiłków oraz orzecznictwa ZUS
 • zmian w Ustawie o związkach zawodowych
GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowane jest do:

 • pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • Społecznych Inspektorów Pracy
 • osób zajmujących się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej
 • członków związków zawodowych
 • osób zainteresowanych zagadnieniami prawa pracy i uprawnień pracowniczych
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Kodeks pracy:
  • Zmiany wprowadzone w maju 2019 r., których celem jest wzmocnienie uprawnień pracowniczych oraz wzmocnienie ochrony pracowników:
   • stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację
   • objęcie szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego oraz ojcowskiego
   • umowa na czas określony a ochrona przedemerytalna (realizacja wyroku TK. z 11.12.2018 r.)
   • uprawnienia pracownika w przypadku mobbingu, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy
   • zmiana wzoru świadectwa pracy – rozporządzenie MRPiPS, obwieszczenie z 04.05.2019 r.
   • świadectwo pracy, zaostrzenie regulacji kodeksowej dot. odpowiedzialności pracodawcy za niewydanie świadectwa pracy oraz zwiększenie uprawnień pracownika do roszczeń z tego tytułu
   • dostosowanie przepisów o roszczeniach pracownika z tytułu stosunku pracy do orzecznictwa sądowego
  • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, której nie zalicza się do akt osobowych
  • Ewidencja czasu pracy
  • Zmiany przepisów prawa pracy dostosowane do RODO, w tym dane wymagane od kandydata do pracy, pracownika, dane przetwarzane za zgodą kandydata i pracownika, zmiany dot. badań lekarskich profilaktycznych, zmiany w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 2. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego dot. uprawnień pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy:
  • dodanie regulacji proceduralnych pracodawcy do wydania świadectwa pracy
  • wprowadzenie przepisów przy egzekucji świadczeń niepieniężnych z zakresu prawa pracy
 3. ZUS – zasiłki:
  • Obowiązki pracodawcy, zleceniodawcy lub ZUS w zakresie kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich, w tym:
   • okresy podlegające kontroli
   • upoważnienia do kontroli i miejsce przeprowadzania kontroli
   • okoliczności pozbawiania prawa do zasiłku
   • kontrole systemowe ZUS osób przebywających na zwolnieniach lekarskich
  • Premie, nagrody a podstawa obliczenia zasiłku chorobowego
 4. Związki zawodowe – zmiany w Ustawie o związkach zawodowych, w tym między innymi zakaz monitorowania pomieszczeń związków zawodowych
 5. Zapytania i wnioski słuchaczy dotyczące zagadnień prawa pracy
ZALECENIA

Brak zaleceń

TRENERZY

-

TERMINY I MIEJSCA

28.01.2020 - Katowice
Uniwersytet Śląski - Wydział Teologiczny, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice


17.02.2020 - Częstochowa
Siedziba Biura "SYSTEM" Sp. Jawna, ul. Faradaya 53 lok.44, 42-202 Częstochowa


25.03.2020 - Katowice
Uniwersytet Śląski - Wydział Teologiczny, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice


27.05.2020 - Częstochowa
Siedziba Biura "SYSTEM" Sp. Jawna, ul. Faradaya 53 lok.44, 42-202 Częstochowa


CENA

280 zł netto (Cena promocyjna 250* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz studenci.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowych informacji odnośnie szkolenia udzieli:
Dariusz Okraska - tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com
Sekretariat - tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij, zeskanuj i wyślij na adres zgloszenia@biuro-system.com

lub

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i prześlij na numer fax (34) 361 45 24

JAK DOKONAĆ PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać najdalej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa lub na miejscu w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.


                                     Pobierz formularz

Nasza misja

Nasza metoda

Nasi klienci

Misją Biura „SYSTEM” Sp. J. jest wspieranie firm i organizacji w obszarach prowadzonej przez nich działalności poprzez obsługę, doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., ochrony środowiska, umiejętności interpersonalnych oraz kursów zawodowych.

Jak to robimy ... ?

Wypracowana przez nas metodologia oraz posiadanie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin pozwala nam na zagwarantowanie naszym Klientom uzyskanie zadowalających efektów z powierzonych nam działań.

 

Do naszych klientów należą zarówno firmy przemysłowe jak i organizacje publiczne i państwowe. Mamy bogate doświadczenie w branżach: energetycznej, górniczej, metalurgicznej, wodociągowej, chemicznej, budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, odzysku odpadów, obróbki metalu, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczej, i innych.