Praktyczne zastosowania prawa pracy w roku 2021 w świetle zmian Kodeksu pracy, Ustawy o związkach zawodowych, RODO i innych ustaw oraz aktów wykonawczych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu:

 • Kodeksu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem niedawnych zmian
 • zmian w Kodeksie postępowania cywilnego odnoszących się do uprawnień pracownika
 • zasiłków oraz orzecznictwa ZUS
 • zmian w Ustawie o związkach zawodowych

Szkolenie realizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych w okresie pandemii.
Zajęcia będą prowadzone w sali umożliwiającej zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami.

Program szkolenia

godz. 09.00 – 15.00

 1. Kodeks pracy – zmiany wprowadzone w maju 2019 r., których celem jest wzmocnienie uprawnień pracowniczych oraz wzmocnienie ochrony pracowników:
  • stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację
  • objęcie szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego oraz ojcowskiego
  • umowa na czas określony a ochrona przedemerytalna (realizacja wyroku TK. z 11.12.2018 r.)
  • uprawnienia pracownika w przypadku mobbingu, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy
  • zmiana wzoru świadectwa pracy – rozporządzenie MRPiPS, obwieszczenie z 04.05.2019 r.
  • świadectwo pracy, zaostrzenie regulacji kodeksowej dot. odpowiedzialności pracodawcy za niewydanie świadectwa pracy oraz zwiększenie uprawnień pracownika do roszczeń z tego tytułu
  • dostosowanie przepisów o roszczeniach pracownika z tytułu stosunku pracy do orzecznictwa sądowego
  • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, której nie zalicza się do akt osobowych
  • Ewidencja czasu pracy
  • Zmiany przepisów prawa pracy dostosowane do RODO, w tym dane wymagane od kandydata do pracy, pracownika, dane przetwarzane za zgodą kandydata i pracownika, zmiany dot. badań lekarskich profilaktycznych, zmiany w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 2. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego dot. uprawnień pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy:
  • dodanie regulacji proceduralnych pracodawcy do wydania świadectwa pracy
  • wprowadzenie przepisów przy egzekucji świadczeń niepieniężnych z zakresu prawa pracy
 3. ZUS – zasiłki:
  • Obowiązki pracodawcy, zleceniodawcy lub ZUS w zakresie kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich, w tym:
  • okresy podlegające kontroli
  • upoważnienia do kontroli i miejsce przeprowadzania kontroli
  • okoliczności pozbawiania prawa do zasiłku
  • kontrole systemowe ZUS osób przebywających na zwolnieniach lekarskich
  • Premie, nagrody a podstawa obliczenia zasiłku chorobowego
 4. Związki zawodowe – zmiany w Ustawie o związkach zawodowych, w tym między innymi zakaz monitorowania pomieszczeń związków zawodowych
 5. Pytania Uczestników szkolenia dotyczące zagadnień prawa pracy

Cena

350 zł netto

Cena regularna

330 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

W cenie:

 • materiały szkoleniowe
Czas trwania: 1 dzień

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku prosimy o kontakt pod numerem (34) 321 43 80.

Terminy i miejsca

zapytaj o szkolenie zamknięte

Trenerzy

Pelagia Piega – Wykładowca i doradca w zakresie Prawa Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz Wyższej Szkole „HUMANITAS” w Sosnowcu. Ławnik Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Sosnowcu. Do 2005 r. Inspektor Pracy – główny specjalista Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.