Ocena zgodności

Ocena zgodności jest działaniem polegającym na wykazaniu spełniania (lub jego braku) przez Organizację obowiązujących wymagań prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska (do spełniania których zobowiązana jest z mocy prawa lub sama dobrowolnie się zobowiązała).

Weryfikacja realizacji w przedsiębiorstwie wymagań prawnych z zakresu BHP, PPOŻ i ochrony środowiska dokonana przez niezależnych ekspertów może przynieść wymierne korzyści w postaci identyfikacji obszarów niezgodnych. Specjaliści Biura „SYSTEM” Sp. J. pozostają do dyspozycji na każdym etapie wdrożenia narzędzi oceny zgodności w zakresie wymagań prawnych dotyczących BHP, PPOŻ i ochrony środowiska.

Stworzone przez nas narzędzie do oceny zgodności daje wiele możliwości identyfikacji, realizacji i monitorowania obowiązujących wymagań prawnych, a podział bazy na obszary tematyczne pozwala w łatwy sposób wyszukać konkretne wymaganie. Dokonywana przez specjalistów Biura „SYSTEM” Sp. J. ocena zgodności wraz z bogatymi komentarzami osób oceniających pozwala na wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych.

Korzyści

Do głównych korzyści zlecenia specjalistom z Biura „SYSTEM” Sp. J. przeprowadzenia oceny zgodności z wymaganiami prawnymi należą:

Formularz kontaktowy

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących naszej oferty zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza.