Systemy zarządzania

Systemy zarządzania funkcjonujące zgodnie z międzynarodowymi normami pozwalają skutecznie realizować różne cele organizacji, a ich wdrożenie jest początkiem stałych zmian zachodzących w całym przedsiębiorstwie. Pomagają one uporządkować funkcjonowanie organizacji, obniżyć koszty wielu działań oraz zwiększyć przychody. Posiadanie certyfikowanych systemów zarządzania podnosi prestiż przedsiębiorstw i pozwala im stać się bardziej wiarygodnymi w oczach obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych oraz klientów, a czasem jest warunkiem niezbędnym do nawiązania współpracy z dużymi, międzynarodowymi organizacjami.

Specjaliści Biura „SYSTEM” Sp. J. mają bardzo bogate doświadczenie we wdrażaniu, doskonaleniu i auditowaniu systemów zarządzania: jakością, środowiskowego, BHP, energią oraz bezpieczeństwem informacji.

Wdrażanie systemów zarządzania

Wdrażanie systemu zarządzania w danej organizacji rozpoczynamy od zapoznania się ze specyfiką jej funkcjonowania oraz rozpoznania jej potrzeb, tak aby system był do niej optymalnie dopasowany. Dokumentację systemową opracowujemy wspólnie z Klientem, uwzględniając jego potrzeby i sugestie, dzięki czemu jest ona doskonale dostosowana do charakteru danej organizacji. Razem z Klientem uczestniczymy w audicie certyfikującym, wspierając go swoją merytoryczną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Pomagamy mu również w opracowywaniu i wdrażaniu wszelkiego rodzaju działań korekcyjnych i korygujących.

Doskonalenie systemów zarządzania

Klientom, którzy posiadają wdrożone systemy zarządzania oferujemy ich doskonalenie m.in. poprzez weryfikację i uproszczenie dokumentacji oraz opracowanie i pomoc w realizacji działań doskonalących. Ponadto pomagamy w integracji systemów zarządzania, a także prowadzimy szkolenia doskonalące dla personelu wykonującego audity wewnętrzne, osób zarządzających auditami wewnętrznymi oraz pełnomocników systemu zarządzania.

Auditowanie systemów zarządzania

W zależności od stopnia wdrożenia systemów zarządzania oferujemy również wykonanie różnego rodzaju auditów:

Audity wstępne nieudokumentowanych systemów zarządzania

Mają na celu sprawdzenie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie pod kątem spełnienia wymagań wybranej normy. Na podstawie auditu powstaje raport, który jest podstawą do ustalenia harmonogramu wdrażania systemu zarządzania.

Audity sprawdzające przed certyfikacją lub weryfikacją

Audity sprawdzające to ostatni etap przed auditem certyfikującym lub weryfikacją. Jest to forma "próby generalnej". Mają one za zadanie wykrycie błędów, które nie zostały wcześniej ujawnione oraz wyeliminowanie ich przyczyn.

Audity wewnętrzne na zgodność z normami

Audity wewnętrzne prowadzone przez zewnętrznych auditorów pozwalają na obiektywną i bezstronną oraz rzetelną weryfikację systemu zarządzania. Audity kończą się sporządzeniem rzetelnego raportu.

Przedsiębiorstwa, które chcą odnieść we współczesnej gospodarce sukces, powinny stawiać nie tyle na niską cenę, co na zapewnienie odpowiedniej jakości swoich produktów i usług. W tym celu mogą podejmować wiele różnych działań, a  jednym z najskuteczniejszych jest wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015. ISO 9001 jest międzynarodowym standardem określającym wymagania, jakie powinien spełniać System  Zarządzania Jakością w organizacji.

Wdrożenie SZJ przynosi Organizacji wiele korzyści, poczynając od usprawnienia funkcjonowania dzięki uproszczeniu procesów i przepływu informacji, przez poprawę efektywności dzięki eliminacji usterek i niezgodności, aż po zwiększenia konkurencyjności i prestiżu oraz wzrost satysfakcji klientów.

Specjaliści Biura „SYSTEM” Sp. J. posiadają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu, doskonaleniu i audytowaniu Systemu Zarządzania Jakością, dzięki czemu są w stanie zapewnić swoim Klientom profesjonalną opiekę i merytoryczne wsparcie na każdym etapie wdrażania i funkcjonowania systemu. Przeprowadzamy szkolenia dla kierownictwa i grupy wdrożeniowej zapoznając ich z wymaganiami normy, wspólnie z Klientem opracowujemy dokumentację systemową, szkolimy auditorów wewnętrznych i opracowujemy harmonogram auditów, przygotowujemy Klienta do auditu certyfikującego, w którym również bierzemy udział, a także pomagamy wdrożyć ewentualne zalecenia poauditowe.

Prowadzimy doradztwo i szkolenia dotyczące m.in.:

 • •  dostosowania systemów zarządzania jakością do wymagań normy ISO 9001:2015
 • •  podejścia procesowego
 • •  celów jakości
 • •  narzędzi jakości
 • •  rozwiązywania problemów jakościowych
 • •  wymagań prawnych dotyczących jakości
 • • wyposażenia kontrolno-pomiarowego

We współczesnym świecie odpowiedzialne podejście do kwestii związanych z ochroną środowiska już nie tyle wyróżnia Organizację, co staje się koniecznością. Klienci świadomi znaczenia dbałości o środowisko naturalne chętniej wybierają produkty i usługi przedsiębiorstw wykazujących proekologiczne postawy, również wiele przedsiębiorstw chętniej współpracuje z kontrahentami świadomymi swojej współodpowiedzialności za środowisko. Widocznym znakiem zaangażowania w tej dziedzinie jest dostosowanie działań Organizacji do międzynarodowych norm m. in. poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z  ISO 14001:2015. Wdrożenie SZŚ przynosi przedsiębiorstwom wiele korzyści, jak choćby zmniejszenie kosztów funkcjonowania, zminimalizowanie ryzyk dzięki identyfikacji szans i zagrożeń, spełnianie wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska, pozytywny wizerunek firmy w społeczeństwie, czy spełnianie oczekiwań proekologicznie nastawionych klientów.

Specjaliści Biura „SYSTEM” Sp. J. nie tylko mają doświadczenie we wdrażaniu Systemów Zarządzania Środowiskowego, lecz również doskonale rozumieją znaczenie dbałości o środowisko i świadomego korzystania z zasobów naturalnych. Dlatego też są w stanie zapewnić Klientom najlepsze możliwe wsparcie w tym zakresie, wykazując jednocześnie duże zaangażowanie w realizację powierzonych sobie zadań zarówno na etapie projektowania systemu i opracowywania dokumentacji, szkolenia grup wdrożeniowych i auditorów wewnętrznych, jak i przygotowania Klienta do auditu certyfikującego oraz działań poauditowych i doskonalących.

Prowadzimy doradztwo i szkolenia dotyczące m.in.:

 • •  dostosowania systemów zarządzania środowiskowego do wymagań normy ISO 14001:2015
 • •  aspektów środowiskowych
 • •  przypisania wymagań prawnych do aspektów środowiskowych
 • •  sterowania operacyjnego
 • •  gotowości i reagowania na awarie
 • •  współpracy z podwykonawcami
 • •  celów i programów środowiskowych
 • •  oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi

Największym zasobem każdej organizacji są ludzie, a zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracodawców. Koszty niedopełnienia tego obowiązku mogą być bardzo wysokie i mowa tu nie tylko o kosztach finansowych, ale również złej reputacji i problemach ze znalezieniem pracowników. W związku z tym wiele przedsiębiorstw poszukuje sprawdzonych i efektywnych metod organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy. Jedną z takich metod jest wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z międzynarodowymi normami OHSAS 18001:2007 lub ISO 45001:2018. System ten zapewnia przedsiębiorstwu możliwość zachowania zgodności z wymaganiami prawnymi, zwiększenia bezpieczeństwa pracy i ograniczenia kosztów BHP dzięki zmniejszeniu liczby wypadków, minimalizacji ryzyka w zakresie BHP, a także kreowania wizerunku firmy przyjaznej pracownikom i dbającej o ich bezpieczeństwo.

Jako Biuro „SYSTEM” Sp. J. również doceniamy rolę, jaką odgrywa kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Nasi specjaliści doskonale znają korzyści, jakie niesie ze sobą wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, wiedzą na które aspekty należy położyć szczególny nacisk i jak zaprojektować skuteczny, a jednocześnie dopasowany do danej organizacji system. Pozostają do dyspozycji Klientów na każdym etapie wdrażania i funkcjonowania Systemu Zarządzania BHP, dzieląc się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem.

Prowadzimy doradztwo i szkolenia dotyczące m.in.:

 • • dostosowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do wymagań nowej normy ISO 45001:2018
 • • oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi
 • • współpracy z podwykonawcami i najemcami
 • • oceny ryzyka zawodowego
 • • celów i zadań BHP
 • • monitorowania i pomiarów
 • • prac szczególnie niebezpiecznych
 • • analizy kosztów BHP

Zarządzanie energią stanowi we współczesnej gospodarce coraz większe wyzwanie, a szczególnie istotne jest w przypadku dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Rosnące zapotrzebowanie na energię wiąże się nie tylko ze wzrostem kosztów finansowych, ale również coraz większym obciążeniem środowiska. Dlatego też szczególnego znaczenia nabierają kwestie związane z poprawą efektywności energetycznej. Jednym z działań umożliwiających osiągnięcie tego celu jest systemowe zarządzanie energią zgodnie w wymaganiami normy ISO 50001. Norma ta podaje elementy modelu dla zarządzania różnymi rodzajami energii, pomaga w ustaleniu odpowiednich wskaźników energetycznych, podziale odpowiedzialności za zużycie energii oraz poprawie wyników energetycznych w przedsiębiorstwie.

Specjaliści Biura „SYSTEM” Sp. J. dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, by skutecznie wspomagać Klientów we wdrażaniu oraz doskonaleniu Systemu Zarządzania Energią. Dzięki naszemu wsparciu Klienci mogą optymalnie wykorzystać potencjał oszczędnościowy i zmniejszyć zużycie energii, zredukować koszty wytwarzania lub wysokość opłat za energię, usprawnić zarządzanie organizacją, zmniejszyć niekorzystne oddziaływanie na środowisko oraz uzyskać większą wiarygodność w oczach stron zainteresowanych.

Prowadzimy doradztwo i szkolenia dotyczące m.in.:

 • • dostosowania systemów zarządzania energią do wymagań nowej normy ISO 50001:2018
 • • podnoszenia efektywności energetycznej
 • • wymagań prawnych w zakresie gospodarki energetycznej
 • • przeglądów i audytów energetycznych
 • • wskaźników wyniku energetycznego
 • • ryzyk w obszarze zarządzania energią

Informacja stanowi we współczesnym świecie kluczowy zasób przedsiębiorstw, a zapewnienie jej bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych zadań. Dane pracowników i klientów, informacje o procesach technologicznych i produktach, umowy w kontrahentami – wszystkie te informacje mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a ich utrata lub wyciek skutkują wieloma problemami i mogą nawet zagrozić przetrwaniu firmy.  Dlatego też niezwykle ważne staje się zapewnienie bezpieczeństwa posiadanych informacji, a doskonałym narzędziem do realizacji tego celu jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001.

Specjaliści Biura „SYSTEM” Sp. J. doskonale zdają sobie sprawę ze znaczenia informacji we współczesnym świecie i korzyści, jakie może przynieść  zapewnienie odpowiedniego poziomu jej bezpieczeństwa. Dysponują wiedzą i doświadczeniem umożliwiającymi wsparcie Klientów we wdrażaniu i stałym doskonaleniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Prowadzimy doradztwo i szkolenia dotyczące m.in.:

 • • polityki bezpieczeństwa informacji
 • • przepisów prawnych związanych z bezpieczeństwem informacji
 • • kierunków zmian w normach na bazie standardu wysokiego poziomu HLS
 • • organizacji bezpieczeństwa informacji
 • • kontroli dostępu
 • • polityki ochrony danych osobowych
 • • zarządzania incydentami w obszarze bezpieczeństwa informacji
 • • zarządzania relacjami z dostawcami
 • • komunikacji i przekazywania informacji

Nie od dziś wiadomo, że najskuteczniejsze działania to te, które realizowane są systemowo i obejmują wiele aspektów funkcjonowania organizacji. Dotyczy to również certyfikowanych systemów zarządzania, dlatego też wiele przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie nie jednego, a kilku systemów zarządzania. Mówimy wówczas o funkcjonowaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, którego podstawę zwykle stanowi System Zarządzania Jakością. Najbardziej popularną konfiguracją jest Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP, jednak tak naprawdę z systemem zintegrowanym mamy do czynienia w każdym przypadku, gdy w organizacji funkcjonują co najmniej dwa systemu. Taka integracja pozwala na usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa (m.in. dzięki stworzeniu wspólnych, uniwersalnych procedur) i umożliwia obniżenie kosztów.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. posiada specjalistów z zakresu wszystkich najpopularniejszych systemów zarządzania, których wspólna wiedza i doświadczenie umożliwiają kompleksową obsługę zintegrowanych systemów zarządzania występujących w różnych konfiguracjach. Dzięki temu jesteśmy w stanie pomóc naszym Klientom zarówno we wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania od podstaw, jak też zbudowaniu go na bazie funkcjonującego już w organizacji systemu zarządzania poprzez objęcie podejściem systemowym  nowych obszarów.

Prowadzimy doradztwo i szkolenia dotyczące m.in.:

 • • integracji funkcjonujących w organizacji systemów i przekształcania ich w Zintegrowany System Zarządzania
 • • wdrażania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001
 • • wdrażania i doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001
 • • wdrażania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS 18001 i ISO 45001
 • • wdrażania i doskonalenia Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001
 • • wdrażania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001

Ceny  usług ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości Organizacji, rodzaju prowadzonej przez nią działalności oraz zakresu realizowanych przez nas zadań.

Formularz kontaktowy

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących naszej oferty zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza.