Szkolenie okresowe BHP dla pracowników Służby BHP

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy

Program szkolenia

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektor WE, konwencji MOP):
  • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
  • przepisy dotyczące ochrony kobiet i młodocianych
  • problemy związane interpretacją niektórych przepisów
 2. Problem ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
 3. Metody identyfikacji, analizy i ocena zagrożeń ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
  • zagrożenia wypadkowe
  • hałas i drgania mechaniczne
  • szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły
  • czynniki biologiczne
  • promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe
  • pola elektromagnetyczne
  • energia elektryczna i elektryczność statyczna
  • mikroklimat środowiska pracy
  • oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy
  • zagrożenia pożarowe i wybuchowe
  • zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 5. Nowoczesne rozwiązania techniczno –organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
  • urządzenia wentylacyjno – klimatyzacyjne
  • urządzenia zabezpieczające
  • środki ochrony indywidualnej
  • systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-ISO 45001:2018
 6. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych )
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka. Studium przypadków
 8. Nowoczesne metody pracy służby BHP
 9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np.: pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Cena

od

500 zł netto

do

600 zł netto

w zależności od liczby uczestników

Formy szkolenia:

 • samokształcenie kierowane
Czas trwania: 32 h

Terminy i miejsca

W przypadku większej liczby uczestników z jednej organizacji – termin i miejsce do uzgodnienia

Trenerzy

Szkolenie poprowadzą wykładowcy Biura „SYSTEM” Sp. J. posiadający bardzo bogate doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:


Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, d.okraska@biuro-system.com,
Sekretariat – tel. (34) 321 43 80, sekretariat@biuro-system.com

Płatności przelewem w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury lub gotówką w dniu szkolenia.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398