Wymagania w zakresie postępowania z odpadami z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami prawa z zakresu postępowania z odpadami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami przeciwpożarowymi.

Program szkolenia

Dzień pierwszy – godz. 08.00 – 14.00 

 1. Podstawy prawne – zmiany wymagań w zakresie gospodarki odpadami dokonane w 2020 r.
 2. Nowe wymagania dla wytwarzających odpady – operat ppoż.
 3. Magazynowanie odpadów: zmiany dokonane w 2020 r.
 4. Nowe wymagania w zakresie uzyskiwania zezwoleń na gospodarowanie odpadami
 5. Szczególne wymagania związane z transportem odpadów

Dzień drugi – godz. 08.00 – 14.00

 1. Przepisy pożarowe – podstawy prawne
 2. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
 3. Operat przeciwpożarowy
 4. Budynek i otwarte składowisko – wymagania w świetle przepisów przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych
 5. Najczęstsze problemy związane ze spełnieniem wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 6. Rozwiązania zamienne w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Cena

700 zł netto

Cena regularna

650 zł netto

Cena promocyjna: w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz studenci

Czas trwania: 2 dni

Terminy

15-16.11.2021 – online

Trenerzy

Wojciech Świątek – biegły w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, były akredytowany weryfikator EMAS oraz doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA). Od 36 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony środowiska. Przez 15 lat pracował w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, następnie 18 lat był zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym, nadzorując w nim spełnianie wymagań ochrony środowiska. Równolegle prowadził działalność konsultingową kierując zespołami realizacyjnymi i wykonując takie projekty jak przeglądy środowiskowe (Environmental Due Diligence), raporty oddziaływania na środowisko, programy gospodarki odpadami dla przedsiębiorstw przemysłowych i jednostek terytorialnych, wnioski o udzielenie pozwoleń zintegrowanych. Od dwóch lat audytor Polskiego Centrum Akredytacji.

Dagmara Kowalczyk – specjalista, konsultant i trener ds. systemu zarządzania jakością i środowiskowego oraz ochrony środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowaniu procedur i instrukcji zakładowych dotyczących: systemów zarządzania środowiskowego oraz dokumentacji związanej z ściekami, odpadami, opakowaniami, deklaracji środowiskowych produktu. Prowadzi konsultacje w sprawach przepisów prawa dotyczących odprowadzania ścieków, odpadów, gospodarki opakowaniowej, emisji do powietrza gazów i pyłów, emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń gleby i ziemi. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji i informacji z zakresu ochrony środowiska na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne w związku z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Marek Iwiński – starszy aspirant Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Były dowódca sekcji w specjalistycznej grupie ratownictwa chemicznego.

Pozostałe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok 44
PKO BP II O / Częstochowa 81 1020 1664 0000 3602 0024 1398
W tytule przelewu prosimy wpisać tytuł lub kod szkolenia.

Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.