Przejdź do treści

Zmiana stanowiska a ponowne przeszkolenie pracownika

Bardzo często ze strony pracodawców czy też kierowników poszczególnych działów pada, bądź co bądź zasadne, pytanie ,,czy pracownik oddelegowany na inne stanowisko pracy powinien zostać ponownie przeszkolony z zakresu BHP?”. W dzisiejszym wpisie postaramy się na nie zwięźle odpowiedzieć.

Obowiązek przeszkolenia pracownika reguluje art. 2373 § 2 Kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie”. Rodzaj, formę wykonania, ramowy program oraz pozostałe kwestie związane ze szkoleniami BHP szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nakładając na pracodawcę obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracownika, w tym przeprowadzenie instruktażu ogólnego, tj. szkolenia wstępnego BHP oraz późniejszego okresowego szkolenia BHP.

Instruktaż ogólny, będący częścią szkolenia wstępnego, zakłada przede wszystkim zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy oraz z zasadami obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy z kolei powinien zapewnić zapoznanie z czynnikami środowiska pracy występującymi na konkretnym stanowisku pracy, ryzykiem zawodowym związanym z podejmowanym przez pracownika stanowiskiem, sposobami ochrony przed zagrożeniami jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

W przypadku, gdy pracodawca przeprowadził szkolenie wstępne BHP, a więc zapoznał pracownika z wymaganiami dot. BHP w danym zakładzie, a w szczególności na jego stanowisku pracy, następnym krokiem jest przeprowadzenie w odpowiednim czasie szkolenia okresowego BHP.

Jeżeli jednak pracodawca po czasie decyduje się oddelegować pracownika na inne stanowisko pracy, pojawia się pytanie, co ze szkoleniem BHP przed podjęciem przez pracownika nowej formy świadczenia stosunku pracy? W takim przypadku pracodawca zobowiązany jest ponownie przeszkolić pracownika, ale wyłącznie w formie instruktażu stanowiskowego. Przyjmuje się, że instruktaż ogólny w przypadku oddelegowania na inne stanowisko pracy jest nadal ważny, ponieważ, ze względu na program, zawiera nie zmieniające się zasady i wymagania przyjęte w danym zakładzie. Niezależnie, czy pracodawca zatrudniający pracownika np. działu utrzymania ruchu przenosi go na stanowisko kierownicze, czy jest to przejście ze stanowiska np. administracyjno- biurowego na stanowisko robotnicze, podstawą do dopuszczenia do pracy na nowym stanowisku jest przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego. Taką formę oddelegowania pracownika ułatwia, ustanowiony drogą wcześniej już wspomnianego Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wzór karty szkolenia wstępnego. Pierwszą część dokumentu tj. pkt. 3 ,,Instruktaż ogólny’’, pracodawca wypełnia zaraz po przeprowadzeniu instruktażu. Natomiast pkt 4. ,,Instruktaż stanowiskowy’’ zawiera dwie części, z których pierwszą należy wypełnić po przeprowadzeniu instruktażu stanowiskowego, a druga pozostaje właśnie na wypadek, gdy pracownik przenoszony jest na inne stanowisko pracy.

Podsumowując, w przypadku przeniesienia pracownika na inne stanowisko pracy, obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie wyłącznie instruktażu stanowiskowego oraz uzupełnienie karty szkolenia wstępnego. Podjęcie takich działań w założeniu ustawodawcy wystarczy do zapewnienia pracownikowi odpowiedniej wiedzy w dziedzinie BHP oraz zaznajomienia go z warunkami występującymi na nowym stanowisku pracy. Warto również nadmienić, że instruktaż stanowiskowy powinien zostać przeprowadzony przez bezpośredniego przełożonego, tj. przez osobę posiadającą najlepszą wiedzę o procesie pracy na danym stanowisku.

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności