Przejdź do treści

18 czerwca – Dzień Ewakuacji

Czym jest ewakuacja?

Ewakuacja to zorganizowane przemieszczenie ludzi, czasem wraz z dobytkiem, z miejsca, w którym występuje zagrożenie, na obszar bezpieczny.

Ewakuacja można podzielić ze względu na skalę działania:

  • mała np. wyprowadzanie ludzi z pojedynczego budynku zagrożonego pożarem
  • duża np. ewakuacja ludzi z terenów wystąpienia powodzi lub działań wojennych. Działania te są złożoną akcją logistyczną, w które zaangażowana jest nie tylko straż pożarna ale również policja i wojsko.

Dokumentem regulującym wymagania dotyczące ewakuacji jest „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)”

Jakie warunki muszą spełniać drogi ewakuacyjne?

zgodnie z powyższym rozporządzeniem:

§  11.
1.

Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na:
1) zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych;
2) zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;
3) zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;
4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu;
5) zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi;
6) zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.

Odpowiednie warunki ewakuacji określają przepisy techniczno-budowlane

  • Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób
  • Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m.
  • Maksymalna długość przejść
Rodzaj strefyDługość przejść (m)
W strefach zagrożenia ludzi (ZL)40
W strefach produkcyjno- magazynowych (PM), wielokondygnacyjnych przy gęstości obciążenia ogniowego większej niż 500 MJ/m275
W strefach produkcyjno – magazynowych (PM) jednokondygnacyjnych oraz wielokondygnacyjnych przy gęstości obciążenia ogniowego mniejszej niż 500 MJ/m2100
Z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem40

Wymagania dla wyjść ewakuacyjnych

Najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić 0,9 m.

W przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób – 0,8 m.

Dwa wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń dla:

•Ponad 50 osób

•Ponad 30 osób w strefie ZLII

•Ponad 300 m2 w strefie ZL

•Ponad 1000 m2 w strefie PM o Q<500MJ/m2

•Ponad 300 m2 w strefie PM o Q>500MJ/m2

•Ponad 100 m2 zagrożone wybuchem

Wyjście ewakuacyjne powinny być oddalone od siebie co najmniej 5m. Jako wyjścia ewakuacyjne nie wolno stosować drzwi obrotowych oraz podnoszonych.

Jakie obowiązki ciążą na właścicielu obiektu w zakresie ewakuacji ?

§  13.

1.

Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

2.

Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Najważniejsze zasady podczas ewakuacji:

– zagrożony budynek opuszczać korzystając z wcześniej ustalonych, wytyczonych i odpowiednio oznakowanych dróg ewakuacyjnych;

– nie wolno korzystać z wind osobowych i towarowych (z wyjątkiem specjalnych dźwigów pożarowych);

– osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników;

– przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej ze względu na mniejsze zadymienie w dolnych partiach pomieszczeń, natomiast drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie;

Podsumowując. Drożność dróg ewakuacyjnych jest bardzo ważnym elementem i pozwala na sprawne wyprowadzenie osób z zagrożonych obiektów. Podczas ewakuacji trzeba słuchać poleceń osób wyznaczonych do kierowania akcją oraz nie wpadać w panikę ponieważ może to utrudnić działania ratunkowe.

W celu zaktualizowania wiedzy z zakresu ewakuacji zapraszamy na nasze szkolenia -> https://biuro-system.com/szkolenia_system/pierwsza-pomoc-i-ppoz/

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności