Przejdź do treści

Kiedy w firmie zachodzi potrzeba opracowania instrukcji BHP?

Instrukcja BHP

Instrukcja BHP to zbiór zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym wskazówek, sposobu działania, którego celem jest dostarczenie pracownikowi wiedzy jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. Powinna być opracowana w sposób zrozumiały dla pracownika, przez osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo osób zatrudnionych. Ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia właściwych instrukcji bhp, ale nie wskazuje kto musi opracować. Z przepisów obowiązującego prawa nie wynika obowiązek ich opracowania przez pracownika służby bhp, lecz jedynie obowiązek opiniowania instrukcji bhp.

Skupiając się na przepisach, Kodeks pracy określa w kilku artykułach wymóg tworzenia instrukcji w tym na przykład Art. 209(2). § 1 mówi: „W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany: 2) niezwłocznie dostarczyć pracownikom instrukcje umożliwiające, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne.” Zagrożenie może być indywidualne w zależności od charakteru prowadzonego przedsiębiorstwa bądź też standardowe jakie może wystąpić praktycznie wszędzie czyli na przykład pożar. Dalej  Art. 237(4) § 2 opisuje że to: ,Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.” Informacje ta mają dotrzeć do pracownika w formie ustnej bądź pisemnej, a ten musi potwierdzić zaznajomienie się z nimi.

Wyróżniamy kilka kategorii na które możemy podzielić instrukcje, jak np.:

  • stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
  • na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
  • BHP podczas pracy, np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.;
  • ogólne np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego.

Sam obowiązek tworzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy wynika również z przepisów szczegółowych, m.in. z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. § 41 wskazuje następująco:

,,1. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;

3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

4) udzielania pierwszej pomocy.

2. Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.”

Kto tworzy i zatwierdza instrukcję BHP?

Instrukcja BHP to dokument traktowany na równi z innymi zarządzeniami wewnętrznymi zakładu pracy, przyjętymi do obowiązkowego przestrzegania. Dokument ten powinny być sporządzane przez pracowników nadzoru (kierowników, brygadzistów, majstrów i inne osoby kierujące pracownikami) najlepiej przy współpracy z pracownikami obsługującymi dane urządzenia. Pracodawca nie ma obowiązku podpisania instrukcji. Należy pamiętać, że przed wprowadzeniem instrukcji musi zostać ona zaopiniowana przez pracownika Służby BHP.

Reasumując instrukcję BHP należy opracować w kilka przypadkach, w tym między innymi w momencie gdy występuje ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia w miejscu pracy. Następnie w grę wchodzi również szczegółowa instrukcja bądź wskazówki na określonym stanowisku pracy, które powinny informować pracownika o zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku oraz te określane przez rozporządzenie. Są to główne uwarunkowania i wskazania do stworzenia tego też dokumentu w miejscu pracy.

W ramach zewnętrznej obsługi BHP na zakładach realizujemy wszystkie zadania Służby BHP -> https://biuro-system.com/obsluga-bhp/

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności